ENERGETYKA

Wspieramy spółki obrotu oraz operatorów sieci dystrybucyjnych w zakresie inwestycji w infrastrukturę  oraz wspieramy prawnie kluczowe procesy przedsiębiorstw energetycznych (sprzedaż, obsługa inwestycji rozwojowych, sporów sądowych i wdrożeń systemów informatycznych).

Od samego początku istnienia Kancelarii obsługujemy przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty działające na pograniczu energetyki i budownictwa. Nasi klienci otrzymują od nas wsparcie w przygotowaniu i realizacji kluczowych inwestycji, takich jak budowa wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, modernizacja istniejących mocy wytwórczych czy też inne inwestycje rozwojowe. Bierzemy także udział we wdrażaniu zmian informatycznych u naszych klientów, negocjując umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe systemów IT (np. CRM czy systemu do billingu i fakturowania). Realizujemy transakcje, obejmujące instalacje jednostek odzysku energii w zakładach przemysłowych, nabycie przedsiębiorstw wytwórczych (np. działające biogazownie), gruntów inwestycyjnych i służebności przesyłu. Negocjujemy i wspieramy realizację umów typu PPA (Power Purchase Agreement), VPA (Virtual Power Purchase Agreement) oraz umów na bilansowanie handlowe. Prowadzimy także spory sądowe, których przedmiotem są umowy przyłączeniowe oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Energetyka - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • przeprowadzenie negocjacji umów na dostawę usług w obszarze IT dla dużego przedsiębiorstwa energetycznego w wartości powyżej 50 milionów zł;
  • obsługa transakcji obejmującej instalację i utrzymanie aparatury odzysku ciepła odpadowego, powstającego w ramach procesów hutniczych;
  • negocjacje umowy PPA pomiędzy dużym zakładem produkcyjnym i właścicielem instalacji fotowoltaicznej;
  • reprezentacja dużego przedsiębiorstwa energetycznego w sporze sądowym z odbiorcą energii na gruncie rozliczeń z tytułu zapewnienia pewności zasilania, zakończona uwzględnieniem roszczenia naszego klienta;
  • opracowanie wzorców umownych dla spółki obrotu do stosowania w relacjach B2C oraz B2B.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • opracowywanie dokumentacji przetargowych oraz negocjacje kluczowych umów;
  • stałą obsługę działu zakupów, IT, compliance i departamentu prawnego;
  • reprezentację w sporach sądowych na gruncie prawa energetycznego;
  • doradztwo dla zarządów oraz kluczowego personelu przedsiębiorstw energetycznych;
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) w sprawach dotyczących kar administracyjnych.