Pozew zbiorowy przeciwko Creditia S.A. z siedzibą w Poznaniu

26/06/2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu przyjął do rozpoznania w trybie postępowania grupowego pozew zbiorowy Obligatariuszy spółki Creditia S.A., reprezentowanych przez prawników z Kancelarii GGLegal. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt I C 537/17.

W ramach postępowania posiadacze imiennych obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę dochodzą od emitenta natychmiastowego wykupu z powodu niewykonywania zobowiązań wynikających z obligacji, tj. niewypłacania odsetek od obligacji na warunkach wynikających z propozycji nabycia oraz wykupu obligacji w przypadkach, w których upłynął już termin zapadalności.

Podczas pierwszej rozprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym oraz udzielił zabezpieczenia do wysokości łącznej kwoty wszystkich roszczeń. Postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania jest prawomocne, co oznacza, że w dalszej kolejności Sąd zarządzi publikację w prasie o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego, zawierającego informację o sposobie i trybie przystąpienia do grupy.

Po ogłoszeniu przez Sąd informacji w prasie, możliwe będzie dołączenie do grupy uczestników pozwu zbiorowego. Dla skutecznego dochodzenia roszczeń w przedmiotowym postępowaniu konieczne jest stwierdzenie, że:
(i) emitent przynajmniej raz nie wypłacił w terminie odsetek od obligacji, albo
(ii) obligacje nie zostały wykupione, pomimo upływu terminu zapadalności.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które będą wymagane do przystąpienia do Grupy:

1. Dokumenty posiadane przez Obligatariuszy:

a) Potwierdzenie / Zaświadczenie o nabyciu obligacji;

b) Potwierdzenie przelewu tytułem wpłaty na poczet obligacji (w razie niedysponowania dokumentem wymienionym w pkt. a powyżej);

c) Potwierdzenia przelewów otrzymanych od Creditia S.A. tytułem wypłaty odsetek od obligacji (w razie nieotrzymania przelewu należy złożyć odpowiednie oświadczenie w Oświadczeniu o przystąpieniu do Grupy);

d) Propozycja nabycia obligacji dotycząca serii, z której pochodzą obligacje nabyte przez danego Obligatariusza, jeżeli jest to seria inna niż A17, A21, A27, A36 lub A38 (Propozycje nabycia obligacji z tych serii znajdują się już w aktach sprawy);


2. Dokumenty do wypełnienia i przesłania przez Obligatariuszy:

a) Oświadczenie o przystąpieniu do Grupy;

b) Pełnomocnictwo dla Reprezentanta Grupy.

Dokumenty wymienione w pkt. 2 powyżej wraz ze szczegółowymi warunkami wynagradzania Kancelarii zostaną przesłane zainteresowanym drogą po otrzymaniu zgłoszenia chęci przystąpienia do Grupy w formie e-mailowej na adres: kancelaria@gglegal.pl.

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...