Rządowy pakiet antykryzysowy

24/03/2020

Z uwagą śledzimy prace nad rządowym pakietem antykryzysowym. Mamy nadzieję, że projektowane przepisy w jak największym stopniu odzwierciedlą postulaty przedsiębiorców.

 Projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg istotnych rozwiązań:

 1. Nowe rozwiązania w sferze prawa pracy dla przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID. M.in. możliwość jednostronnego ograniczenia czasu pracy z obniżeniem wynagrodzenia za pracę oraz dofinansowaniem z FGŚP;

2. Przyznanie kompetencji radom gminy do uchwalenia zwolnienia od podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek na rzecz przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID;

4. Nałożenie na strony umów w sprawie zamówień publicznych obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Druga strona ma obowiązek zająć stanowisko względem informacji przekazanych w tym trybie. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone okoliczności faktycznie mają wpływ na wykonanie, stanowi to podstawę do aneksowania umowy, nawet w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy;

5. Wprowadzenie możliwości uzyskania odroczenia płatności podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne bez konieczności uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Może Cię zainteresować…

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech świąteczno-wiosenna atmosfera będzie czasem spokojnego odpoczynku w gronie najbliższych i okazją, by naładować...