Czy wykonawca może indywidualnie powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

04/08/2021

To, czy wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum może budzić wątpliwości. Związane są one chociażby z charakterem współpracy w ramach konsorcjum, gdzie często każdy z podmiotów odpowiada za realizację innej części inwestycji. Pojawiają się więc pytania, czy wykonawca może powoływać się na zdobyte doświadczenie, gdy realizował inwestycję w ramach konsorcjum, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażonym w wyroku z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt XXIII Ga 157/19 należy uznać, że doświadczenie zdobywa się nie tylko poprzez wykonywanie własnych działań w ramach konsorcjum, ale także poprzez współpracę z innymi podmiotami, wymienianie się doświadczeniami niezbędnymi do wykonania całej inwestycji, a także obserwowanie w jaki sposób działają inni oraz czerpanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności dzięki współpracy.

Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym dnia 4 maja 2017 roku w sprawie C-387/14, w którym trybunał wskazał, że wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. W tym zakresie Sąd Okręgowy w Warszawie wyjaśnił, mając na uwadze pełną treść wyroku trybunału, że zgodnie z ww. wyrokiem należy przyjąć, że wykonawca może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, gdy wykonał co najmniej jedną część danego zamówienia. Z wyroku trybunału nie można natomiast wywieść wniosku, zgodnie z którym warunek jest spełniony tylko wówczas, gdy wykonawca wykona wszystkie bądź kluczowe elementy inwestycji.

Wyżej wskazane wyroki mają istotne znaczenie dla praktyki, ponieważ potwierdzają, że wykonawca biorący udział indywidualnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  może powoływać się na doświadczenie zdobyte w przeszłości przy realizacji zamówienia z innymi wykonawcami, w sytuacji, gdy faktycznie wykonał część zamówienia.

Może Cię zainteresować…