PRAWO KORPORACYJNE

Kompleksowo obsługujemy sprawy korporacyjne klientów, prowadzących działalność biznesową w formie spółek prawa handlowego (a zwłaszcza spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych).

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach funkcjonowania spółek, począwszy od ich tworzenia, przez bieżące funkcjonowanie, przekształcenia własnościowe, aż do zakończenia działalności, zarówno w wyniku sprzedaży spółek, jak i w wyniku likwidacji.

Prawo korporacyjne - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

 • kompleksowe przeprowadzenie połączenia spółek z sektora TSL, z uwzględnieniem wymogów grupy kapitałowej zlokalizowanej na Węgrzech;
 • doradztwo strategiczne w konflikcie pomiędzy wspólnikami spółki niesprawującymi zarządu, a wspólnikami powołanymi również do pełnienia funkcji w zarządzie wraz z reprezentacją w postępowaniach sądowych;
 • zmiana likwidatora oraz przeprowadzenie likwidacji spółki;
 • doradztwo strategiczne dla członków zarządu spółki w postępowaniu upadłościowym wraz z reprezentacją w postępowaniach sądowych zainicjowanych przez syndyka przeciwko członkom zarządu;
 • reprezentacja spółki w sporze ze wspólnikami oraz członkami zarządu, zakończona uwzględnieniem roszczeń spółki.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowanie, udział i obsługę zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • prowadzenie i tworzenie dokumentacji organów spółek, w tym w szczególności uchwał poszczególnych organów;
 • doradztwo w obszarze tworzenia, funkcjonowania i relacji podmiotów powiązanych w ramach grup kapitałowych (w tym tzw. centra shared services);
 • tworzenie, łączenie, podział i przekształcanie spółek;
 • tworzenie wewnętrznych aktów korporacyjnych (np. polityki, by-laws, kodeksy dobrych praktyk);
 • likwidacja spółek;
 • obsługa nabycia lub sprzedaży udziałów lub akcji;
 • obsługa nabycia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • sukcesja, fundacje rodzinne.