PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w ramach realizacji inwestycji

 Zgromadzenie kompletu pozwoleń, decyzji, uzgodnień i opinii, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji budowlanej stanowi wyzwanie dla każdego inwestora. Wspieramy klientów na różnych etapach postępowań administracyjnych, w tym zwłaszcza w postępowaniach odwoławczych, a także w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Poza typowym wsparciem procesowym, pomagamy w negocjowaniu warunków biznesowych i prawnych porozumień dobrosąsiedzkich, co pozwala zaoszczędzić czas i szybciej zrealizować inwestycję. Reprezentujemy inwestorów, właścicieli budynków, a także właścicieli nieruchomości, w których sąsiedztwie są planowane lub realizowane inwestycje. Obsługujemy właścicieli, zarządców i inwestorów, realizujących inwestycje mieszkaniowe, hotele, biurowce, magazyny, inwestycje przemysłowe i instalacje OZE.

Proces inwestycyjno-budowlany - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

 • reprezentowanie inwestora w postępowaniu odwoławczym i sądowo-administracyjnym, związanym z pozwoleniem na budowę – przygotowanie replik na zarzuty właścicieli nieruchomości sąsiednich i doprowadzenie do uzyskania prawomocnych decyzji;
 • doprowadzenie, w ramach postępowania odwoławczego, do wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie negocjacji w imieniu dewelopera ze wspólnotą mieszkaniową, zakończone podpisaniem porozumienia o dobrym sąsiedztwie oraz wycofaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA);
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach dotyczących rozbiórki budynku usługowego i doprowadzenie do uchylenia decyzji nakazującej jego rozbiórkę;
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości w postępowaniu odwoławczym i doprowadzenie do uchylenia pozwolenia na budowę wydanego nieruchomości sąsiedniej;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych, mających na celu częściowe przeniesienie różnych decyzji uzyskanych w procesie inwestycyjnym.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno-budowlanej;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego;
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych w trybach nadzwyczajnych;
 • przygotowanie analizy ryzyk regulacyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym;
 • opracowanie i negocjacje porozumień o dobrym sąsiedztwie.