SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻ

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed polskimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, krajowymi i międzynarodowymi sądami polubownymi (arbitrażowymi), Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Europejskim Sądem I Instancji oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Nasze wsparcie procesowe poprzedzamy analizą merytoryczną szans powodzenia, często z udziałem zespołów dedykowanych do pozasądowej obsługi danej dziedziny naszej praktyki. Proponujemy rozwiązania, które mają na celu przyspieszenie uzyskania rozstrzygnięcia.

Arbitraz - obszary praktyki GGL

Wybrane projekty:

  • reprezentacja dużego przedsiębiorstwa z branży TSL w kilkudziesięciu sporach sądowych związanych z roszczeniami z tytułu podróży służbowych, zakończona oddaleniem roszczeń pracowników;
  • reprezentacja towarzystw ubezpieczeniowych w sporach, która zaowocowała wytworzeniem nowej linii orzeczniczej oraz nowego zwyczaju rynkowego;
  • reprezentacja agentów ubezpieczeniowych w sporach z osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne (tzw. OFWCA), zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, zakończona uwzględnieniem roszczeń klientów;
  • reprezentacja klienta w sporze na tle korporacyjnym i uzyskanie kluczowego zabezpieczenia powództwa, pozwalającego na zamrożenie stanu prawnego i faktycznego na potrzeby dokonania rozliczeń.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • kompleksową reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości;
  • reprezentację przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym w szczególności w sprawach pracowniczych, windykacyjnych, dotyczących nieruchomości (zasiedzenie, zbycie nieruchomości, najem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), sporach na tle umów o roboty budowlane (spory z udziałem inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawców lub projektantów), sporach korporacyjnych, rozliczeniach pomiędzy wspólnikami oraz wspólnikami i spółką, powództwach przeciwko członkom organów, postępowaniach o uchylenie uchwał, postępowaniach o ustalenie, sporach odszkodowawczych oraz związanych z nienależytym wykonaniem umowy, sporach na tle gwarancji;
  • reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach wpadkowych (zabezpieczenie roszczenia – także przed wszczęciem postępowania, zabezpieczenie dowodu);
  • opracowywanie strategii procesowej, w tym obejmującej różnorodne ścieżki postępowań (cywilne, karne, sądowo-administracyjne czy administracyjne);
  • udział w mediacji sądowej lub pozasądowej.